នេះ​ជា​ឃ្លាំង​សម្ងាត់ Google នៃ https://www.wonmajestic.com.my/ វា​ជា​រូបថត​ទំព័រ​ ដូច​ដែល​វា​​បាន​បង្ហាញ​កាលពី 7 កញ្ញា 2022 22:08:07 GMT។ ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​នៅ​ក្នុង​ពេល​នេះ។ ស្វែងយល់​បន្ថែម.
កំណែ​ពេញ​លេញកំណែ​​តែ​អត្ថបទ​ប៉ុណ្ណោះមើលប្រភព
ជំនួយ ៖ ដើម្បី​រក​ពាក្យ​ស្វែងរក​របស់​អ្នក​ឲ្យ​បាន​លឿន​នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​នេះ, សូមចុច Ctrl+F⌘-F (Mac) ហើយ​ប្រើ​របារ​ស្វែងរក ។
Won Majestic | Our Success Doesn’t End After We ‘WON’ Business
Video Player

Our Success Doesn’t End

After We ‘WON’ Business

At WON Majestic, we don’t stop at one win.
We continue our winning streak. We won more than just businesses.
But also the hearts and mind of our customers and stakeholders.

WON Majestic. The name speaks for itself.

WON Majestic

Integrated Mixed Development

WON Majestic is an international real estate developer with presences in Malaysia and Cambodia.

The mixed development of WON Majestic in the strategic city of Sihanoukville includes a 21-story Office Tower, 234 Grade A Offices, 368 units of 5-Star Hotel and Luxury Apartment, and a proposed 27,000 square feet World-Class Casino.

Our Service

Our Development & Services

WON Majestic is more than just a developer but a transformer of lives. The company is not a brick-and-mortar business but a company with a heart and soul which cares for all its investor and community.

This is why WON Majestic aims to create sustainable quality development, people, and nature. Whatever it does, it wants to strike a balance in these 3 components.

CONTACT INFO

 Won Majestic Sihanoukville

Address

Phum 4, Sangkat 4, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanoukville Province.

Office Hours

Monday – Saturday: 8.30am – 5.30pm
Sunday: Closed

RECENT POST

Topping Ceremony Event

Topping Ceremony Event

Won Majestic has successfully Top-Up before Chinese New Year 2020! Special thanks to all our partners and team who...

GET IN TOUCH